ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ


Завдання студентам для самостійної роботи

І рівень складності

1. Зробити короткий аналіз (до 5-ти хвилин) книги Б.М.Неменського “Мудрость красоти”.

2. Зробити короткий аналіз (до 5-ти хвилин) книги Д.Кабалевського “Воспитание ума и сердца”.

ІІ рівень складності

1. Вивчити і представити схематично досвід роботи з естетичного виховання у Павлиській середній школі на основі педагогічного досвіду Сухомлинського В.О. (праці педагога) або середньої школи м.Житомира чи області.

2. Підготувати і провести анкетування ( для учнів різних вікових груп) з питань визначення рівня сформованості естетичної культури, сфери захоплень, уподобань.

ІІІ рівень складності

1. Організувати та провести одну із форм естетичного виховання зі студентами своєї групи (до 30 хвилин). Написати сценарій.

3.10.3. БЛОК КОНТРОЛЮ І ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Подати визначення понять “процес естетичного виховання”, “естетична культура”, “система естетичного виховання”. Охарактеризувати вікові особливості естетичного виховання: дошкільного віку, молодшого шкільного віку, підліткового віку, старшого шкільного віку.

2. Назвати основні завдання естетичного виховання.

3. Подати загальну характеристику системи естетичного виховання у загальноосвітній школі.

4. Проаналізувати основні форми естетичного виховання, враховуючи вікові особливості школярів: молодшого шкільного віку, підліткового віку, старшого шкільного віку.

5. Назвати основні вимоги до естетичного виховання дітей, відображені у народній педагогіці.

6. Скласти сценарій виховного заходу з естетичного виховання для будь-якої вікової групи школярів.

3.10.4. БЛОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ

(Самооцінка розвитку педагогічних умінь здійснюється за п’ятибальною шкалою, див. с. 29)

ГНОСТИЧНІ ВМІННЯ

1. Вивчати й ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ аналізувати педагогічну літературу, різні педагогічні концепції, підходи до естетичного виховання.

2. Формулювати провідні цілі процесу естетичного виховання у зв’язку із потребами сучасного суспільства і практичними потребами школи.

3. Аналізувати педагогічні ситуації, які стосуються естетичного виховання школярів, об’єктивно оцінювати результати розв’язання задач такого типу.

4. Правильно сприймати та аналізувати рівень естетичного розвитку вихованців.

5. Складати обґрунтовані характеристики рівня естетичного розвитку класу, групи, окремого учня.

6. Вчити вихованців інтерпретувати (пояснювати) свою поведінку та вчинки, а також поведінку та вчинки інших людей з точки зору естетичних норм.

ПРОЕКТУВАЛЬНІ ВМІННЯ

1. Складати разом з вихованцями перспективну програму розвитку класу, групи з естетичного виховання.

2. Формулювати систему виховних ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ завдань у роботі з учнями з естетичного виховання.

3. Проектувати програму індивідуального естетичного виховання школярів спрямовану на їх всебічний розвиток.

4. Моделювати зміст інформації з естетичного виховання та способи її подання учням (виховні години, бесіди, зустрічі та ін.).

5. Моделювати педагогічні ситуації щодо естетичного виховання учнів, проектувати моделі поведінки своїх вихованців і способи педагогічного впливу на них у таких ситуаціях.6. Проектувати власну діяльність з естетичного виховання школярів на певний період.

7. Проектувати форми та методи саморозвитку та самовиховання з питань підвищення рівня естетичної культури школярів.

8. Учити вихованців прогнозувати результати своїх дій і вчинків відповідно до естетичних норм.

9. Учити учнів моделювати різні ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ форми естетичного виховання.

КОНСТРУКТИВНІ ВМІННЯ

1. Реалізувати поставлені цілі, завдання, програму розвитку класу та окремих учнів з естетичного виховання шляхом відбору певної інформації, форм, методів естетичного виховання.

2. Відбирати методи, прийоми педагогічного впливу, взаємодії залежно від індивідуальних особливостей кожного вихованця, стимулювати його саморозвиток, самоосвіту у плані естетичного виховання.

3. Передавати учням ініціативу у доборі змісту, форм, методів естетичного виховання.

4. Планувати свою діяльність з естетичного виховання учнів на найближчий період і вміти її перебудувати враховуючи зміни, які відбуваються у суспільстві.

5. Навчити учнів виділяти головні напрямки у своїй життєдіяльності в плані підвищення естетичного розвитку.

КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ

1. Встановлювати доцільні стосунки з усіма учасниками процесу естетичного виховання.

2. Управляти своїми ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ емоціями, поведінкою під час естетичного виховання школярів.

3. Стимулювати та розвивати в учнів зацікавленість до форм естетичного виховання, що проводяться.

ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ВМІННЯ

1. Сприяти розвитку естетичних почуттів, смаків, ідеалів учнів.

2. Разом з учнями організовувати їх життєдіяльність таким чином, щоб вони базувалися на естетичних формах життя людини.

3. Засобами естетичного виховання спонукати кожного учня розвивати свої інтереси до образотворчого мистецтва, музики, театру, літератури тощо, спираючись на його здібності та обдарування.

4. Стимулювати накопичення учнями позитивних звичок поведінки, відповідальності, ініціативи, активності.

5. Вчити учнів способам організації діяльності з естетичного виховання.

3.10.5. БЛОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ РИС

У майбутніх учителів у плані естетичного формування особистості слід розвивати такі риси: естетичний смак, естетичні ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ почуття, естетичну культуру, чутливість, духовність, гуманність, інтерес до професії вчителя, педагогічне мислення, вимогливість до себе і до учнів, справедливість, чуйність, спостережливість, щирість, винахідливість, зібраність, акуратність, зовнішня охайність.


3.11. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Мета: систематизувати і поглибити знання студентів з основ фізичної культури і сприяти оволодінню ними практичними навичками зміцнення здоров‘я, підвищення працездатності, організації здорового способу життя; розкрити методи фізичного вдосконалення, високої соціальної активності особистості майбутнього фахівця у процесі підготовки до професійної діяльності.

Обладнання: таблиці, навчальні посібники, картки-завдання, матеріали про передовий педагогічний досвід.

Ключові слова: фізична культура, спорт, здоров’я, здоровий спосіб життя, рухова активність, життєдіяльність, працездатність, фізичне навантаження, режим, активний відпочинок ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ, гігієна, загартування.

План заняття

І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень з теми заняття.

1. Фізична культура як навчальна дисципліна.

2. Функції фізичної культури.

3. Природньо-наукові основи фізичного виховання.

4. Режим рухової активності та працездатність.

5. Основи здорового способу життя.

6. Форми та засоби фізичного виховання. Ігри.

7. Методи організації учнів для занять на уроці фізкультури.

ІІ. Виконання практичних завдань.

ІІІ. Розв’язування педагогічних задач.

Рекомендована література:

1. Виленський М.Я., Сафин Р.С. Основы профессиональной направленности физического воспитания студентов педагогических институтов. – М.:ФиС, 1980.

2. Закон України "Про фізичну культуру і спорт". - 24.12.1993.

3. Ільїнич В.І. Професійно-прикладна підготовка студентів вузів. – К., 1978.

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ., 2000.

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.05.1998 №188 "Про нормативні документи з фізичного виховання".

6. Пономарьов М.І. Соціальні функції спорту. – К., 1974.

7. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету /За ред. Ахметова Р.Ф./ – Житомир, 2001.

8. Харгрівс М. Метаболізм в процесі фізичної діяльності. – К., 1998.

9. Цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров‘я нації”. – 01. 09.1998 №963/98.

10. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів: Практикум. – Львів, Світ, 1993.


documentarxdiaz.html
documentarxdplh.html
documentarxdwvp.html
documentarxeefx.html
documentarxelqf.html
Документ ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ