Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств.

З моменту набуття членства виникають права та обов?язки членів сільськогосподарських підприємств, урегульовані нормами права та локальними нормативними актами конкретних кооперативних товаровиробників.

Члени виробничих кооперативних підприємств наділ. різними правами за зак-вом, в тому числі правом на отримання роботи за покликанням, професією, родом занять і освітою з урахуванням потреб підприємства; право на відпочинок; на оплату даної праці, на охорону праці, на соц.. страхування і забезпеч. і т. ін. відповідно до з-ва України.

А.Мiнiмальна з/п є державною соцiальною гарантiєю, обовязковою на всiй територiї Укр. для пiдприємств усiх форм власностi та господарювання.

Б.ЗУ "Про колективне с/г пiдприємство" вперше Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. на такому рiвнi визначаються правовi засади орг-цiї та оплати працi членiв цього пiдпр. Вiдповiдно до ст. 19 труд. вiдносини членiв такого підпр. визначаються цим Законом i Статутом пiдприємства, а громадян, якi працюють за трудовим договором або контрактом, -зак-вом про працю Укр. Що стосується відносин щодо оплати працi, то кожне колективне сiльськогосподарське пiдприємство самостiйно визначає форми, системи i розмiри оплати працi його членiв та iнших працiвникiв. Оплата працi в таких пiдприємствах здiйсн. залежно від кiлькостi та якостi трудового внеску кожного члена пiдприємства i зумовлюється пiдсумковими результатами.

В.Суспiльно-полiтичне, економiчне, соцiальне i правове становище колективних сiльськогосподарських пiдприємств Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. є таким, що кожне з них правомочне регулювати суспiльнi вiдносини з питань оплати працi його членiв через прийняття його органами самоврядування вiдповiдних локальних правових актiв. За своїм змiстом вони повиннi вiдповiдати Конституцiї України, Законовi "Про оплату працi". Статутовi даного пiдприємства.

Г.Чинне зак-во про охорону працi поширюється на всiх працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з П.У.О. незалежно від форм власностi i господарюв., в т.ч. з окремими (приватними) роботодавцями, селянськими (фермерськими) господарствами членiв кооперативiв, працiвникiв орендних пiдприємств тощо.

Пр. охорона здоров’я працiвникiв СГП полягає в:

- стимулюванні розробок i впроваджень безпечної технiки, технологiй i засобiв Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. захисту працюючих;

- участi держави у фiнансуваннi охорони працi;

- безкоштовного забезпечення працiвникiв спеціальним одягом i взуттям, засобами iндивiдуального захисту, лiкувалано-профiлактичним харчуванням;

- обовязковостi розслiдування i облiку кожного нещасного випадку на виробництвi i кожного професiйного захворювання i на цiй основi iнформування населення про рiвнi виробничого травматизму та професiйної захворюваностi;

- соцiального захисту iнтересiв працiвникiв, якi постраждали вiд нещасних випадкiв на виробництвi чи одержали професiйне захворювання;

- пiдготовки спецiалiстiв по охоронi працi у вищих i середнiх спецiальних навчальних закладах;

- всебiчної пiдтримки дiяльностi профспiлок та iншiгромадських органiзацiй, пiдприємств i окремих осiб, направ-лених на забезпечення охорони працi;


documentarxqcwv.html
documentarxqkhd.html
documentarxqrrl.html
documentarxqzbt.html
documentarxrgmb.html
Документ Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств.